Algemene huurvoorwaarden V@ncy buscamper

Algemene huurvoorwaarden V@ncy buscamper

Verplichtingen van de verhuurder

 • De verhuurder moet het gehuurde aan het begin van de huurperiode klaar hebben staan, gereinigd, gecontroleerd en met gevulde brandstoftank en 8 kg gasfles en volle schoonwatertank.
 • De verhuurder geeft voor vertrek uitgebreide instructies over het gebruik van het gehuurde, en verschaft de huurder sleutels, instructiemap met handleiding en de autopapieren.
 • Wanneer de verhuurder het gehuurde niet (tijdig) ter beschikking kan stellen is de verhuurder verplicht de huursom over de betreffende periode aan de huurder te vergoeden.
 • Het niet kunnen leveren van de camper kan maximaal leiden tot terugbetalen van de huursom incl. borg,maar er is nimmer recht op een andere schadevergoeding van welke aard dan ook.
 • De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en of aanrijdingsschade. Hiervoor dient de huurder zelf de benodigde (reis)verzekeringen af te sluiten.
 • Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht verhuurder zich binnen 30 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.

Verplichtingen van de huurder

 • Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de algemene V@ncy huurvoorwaarden als ook met de in de overeenkomst vermelde huurperiode, huurprijs en waarborgsom(men).  
 • De huurder dient ouder te zijn dan 25 jaar, moet over de Nederlandse nationaliteit beschikken en dient minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. Bestuurdersleeftijd aan te tonen middels kopie/scan paspoort/ID-kaart én rijbewijs (controle vindt plaats bij ophalen).
 • De huurder dient de camper met zorg te behandelen. De huurder is gedurende de gehele huurperiode verantwoordelijk voor het gehuurde. De huurder dient zich aan de verkeersregels te houden van het land waarin hij zich bevindt. De huurder dient te rijden op een manier die overeenkomt met de omstandigheden en dient gevaarlijke situaties te vermijden. De huurder dient het gehuurde waar mogelijk te beschermen tegen gevaarlijke situaties of zware weersomstandigheden. Als er bijvoorbeeld zware regenval wordt verwacht, en de camper staat op een modderige ondergrond, verplaats hem dan naar een verharde parkeerplaats. Als het onder het rijden zeer slecht weer wordt, stop dan en overnacht op een veilige plaats, bijvoorbeeld op een parkeerplaats bij een grote winkelketen. Wanneer de huurder de camper onnodig aan risico’s blootstelt, of als er sprake is van opzet of grove onachtzaamheid, dan kan ontstane schade worden verhaald op de huurder, zelfs voor een hoger bedrag dan het geldende eigen risico.
 • Alle boetes en dergelijke, ontstaan door (verkeers-) overtredingen begaan door de huurder gedurende de huurperiode, zijn voor rekening van de huurder.
 • Het verhuurde mag alleen bestuurd worden door de huurder en het gebruik van het gehuurde is alleen toegestaan voor de huurder en zijn reisgezelschap. Het gehuurde mag nooit aan anderen verhuurd worden of op een andere wijze aan anderen in gebruik gegeven worden.
 • De huurder is verplicht alle, tijdens de huurperiode ontstane gebreken en schades te melden. In geval van het achterhouden van informatie kan de borgsom worden ingehouden.
 • Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:
  • Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet op tijd of niet ten volle nakomt.
  • Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.
  • Bij vestiging in het buitenland van de huurder.
  • Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.
  • Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
  • Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.
 • Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.
 • Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van camperverhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 75,– onverminderd de eventuele door verhuurder verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
 • Indien meer kilometers worden verreden dan op de factuur aangegeven (standaard 1.500 km per week), dan wordt per extra verreden kilometer 22 cent in rekening gebracht.

Reservering en betaalwijze

Aanvraag voor reservering:

 • Uitsluitend door het aanvraagformulier op de website volledig en naar waarheid in te vullen en via de website naar verhuurder te zenden. Verhuurder stuurt binnen 2 werkdagen een offerte retour met vermelding van het totale huurbedrag+borg en bevestiging van de beschikbaarheid.

Reservering is definitief als:

 • de huurder een aanbetaling heeft gedaan van 50% van het huurbedrag plus borg. Deze aanbetaling dient binnen 5 dagen na ontvangst van de offerte op rekening van verhuurder te staan. Betaal je per bank, hou er dan rekening mee dat er enige dagen tijd overheen kunnen gaan, voordat het bedrag daadwerkelijk op onze rekening staat.

Definitieve boeking van de camper:

 • Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt huurder binnen 1 werkdag de huurovereenkomst ter ondertekening via de email. De boeking is pas dan definitief als de door de huurder ondertekende en retour gestuurde huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan. De door beide partijen ondertekende huurovereenkomst mag gezien worden als de bevestiging van de boeking.

Het restant van de huurprijs + borgsom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. Betaling geschiedt per bank op rekeningnummer XXXXXX  ten name van A.R. KLein Schaarsberg.

Is dit niet het geval, dan vervalt de reservering zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Voor reserveren en boeken van een huurperiode welke aanvangt binnen 4 weken gelden afwijkende voorwaarden. In dat geval dient de volledige huursom plus borg in één keer te worden voldaan na overleg met verhuurder en gebleken beschikbaarheid.

Annuleren van de huurovereenkomst

Annulering is uitsluitend mogelijk per aangetekende brief. De datum van de ter post bezorging geldt als annuleringsdatum. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

 • tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom;
 • binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode 50 % van de huursom
 • binnen twee weken voor aanvang van de huurperiode 75 % van de huursom

In het geval dat verhuurder de camper aan een ander kan verhuren zullen de opnieuw verhuurde dagen, met aftrek van 10% kosten, worden gerestitueerd.

Je dient zelf een eventuele annuleringsverzekering te regelen.

N.B. bij te laat ophalen of te vroeg terugbrengen vindt geen restitutie plaats van (een deel van) de huursom.

Borg

De borg is gelijk aan het eigen risico. De borg dient voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Wanneer de huurder bij een aanrijding betrokken raakt, moeten schades tot aan het eigen risico door de huurder vergoed worden, behalve wanneer de huurder geen schuld heeft aan de aanrijding. Ook kunnen andere zaken van de borg ingehouden worden, zoals de extra schoonmaakkosten van een vuil ingeleverde camper.

De borg wordt volledig ingehouden in geval van elke vorm van schade aan de camper, totdat de omvang van de schade bepaald is. In geval van schade aan de inboedel en/of inventaris gaan wij na wat de schade is en houden dat bedrag uiteindelijk in op de borg. Ook dient de borg om bekeuringen te betalen die een huurder heeft opgelopen. Omdat bekeuringen vanuit het buitenland nogal lang onderweg kunnen zijn, wordt de borg, dan wel het restant, niet meteen na het einde van de huurperiode terugbetaald, doch wel binnen 30 dagen na afloop van de huurovereenkomst.

Aflevering en terugbezorging

 • In geval de camper door schade of pech niet beschikbaar is vanaf het begin van uw huurperiode, dan vindt evenredige restitutie van de huursom plaats tot het moment dat de camper wel weer beschikbaar is. Je kunt in dit geval ook in het geheel afzien van de huur, waarna restitutie van het totale bedrag plaats zal vinden. Je hebt geen recht op vervanging van de camper of op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
 • Bij terugbezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder.
 • De camper wordt door verhuurder afgeleverd met een volle brandstoftank, volle watertank met vers leidingwater, lege afvalwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. De huurder moet de camper ook weer schoon en opgeruimd terugbezorgen. Stop vlak voor het inleveren even bij een wasplaats.
 • De buitenkant moet afgespoeld zijn, gebruik alleen hogedruk vanaf een afstand van minimaal 2m.
 • De binnenkant moet veegschoon zijn.
 • De Porta Potti, de koelkast en het aanrecht dienen schoon te zijn.
 • Alle spullen van de huurder en alle afval moeten uit de camper verwijderd zijn.
 • De vuilwatertank moeten geledigd zijn.
 • De brandstoftank moet vol zijn (zoals bij aflevering).Alle huurbedragen zijn exclusief brandstofkosten. De camper wordt met een volle tank aan je geleverd en moet ook weer met een volle tank worden afgeleverd. Anders wordt Euro 100,= ingehouden op de borg.
 • De huurder is verplicht om de camper voor het verlopen van de huurperiode terug te brengen, als er geen afspraken zijn gemaakt over verlenging van de huurperiode. In sommige gevallen komt een nieuwe huurder dezelfde middag de camper al weer ophalen. De tussenliggende periode is nodig voor onderhoud, controle en extra schoonmaak. Als je de camper te laat terugbrengt, dan heeft dat meteen gevolgen voor de nieuwe huurder. Wij zullen de nieuwe huurder dan op één of andere manier aan een andere camper moeten helpen. De hieraan verbonden kosten worden verhaald op de huurder die de camper te laat terugbrengt en kunnen behoorlijk oplopen. Plan de terugreis daarom op tijd. Wij adviseren altijd er naar te streven om de avond van tevoren al terug te zijn in Nederland.
 • Voor vertrek en bij terugkomst inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de camper, alsmede de daartoe behorende inventaris volgens een inname/uitgifte formulier.

Waar mag je met de Camper heen?

Je mag met de Camper naar vele plaatsen reizen. Er zijn echter landen die geen verzekeringsdekking hebben, zie vermelding Groene Kaart.. Daar mag je dan ook niet naar toe. De camper mag ook niet gebruikt worden voor wintersport en mag niet naar besneeuwde gebieden of gebieden met strenge nachtvorst. Daarvoor is hij niet geschikt. De isolatie is niet toereikend en waterleidingsystemen kunnen kapotvriezen. Ook heeft deze camper geen veiligheidssystemen als ABS of sneeuwkettingen en het rijden op bevroren wegdek is daarom ronduit gevaarlijk.

Dit zijn alle landen waar je heen mag. (uitgezonderd de sneeuwgebieden in deze landen):

Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Noorwegen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (met uitzondering van de Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden, Cueta en Melilla), Tsjechië, Turkije tot de Bosporus, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Mankementen of reparaties inboedel

De camper waarmee je op reis gaat is niet nieuw. Kleinigheidjes als een slotje dat niet meer zo soepel gaat, een scharniertje dat piept of een wat stroever schuivend raampje zul je gewoon voor lief moeten nemen. Dat hoort bij de leeftijd van de camper.

Indien de huurder kosten maakt zonder toestemming van de verhuurder dan zijn deze geheel voor rekening van de huurder. Dagelijks klein onderhoud is de verantwoordelijkheid van de huurder. Zo dient de huurder zelf voor ieder vertrek te controleren of de verlichting werkt, zelf eventueel een defect lampje te vervangen uit de meegeleverde set en zal hij geregeld de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zonodig op peil brengen.

Voor elk vertrek worden alle in de camper aanwezige apparaten gecontroleerd door verhuurder op hun goede werking.

Mocht er tijdens de reis iets defect gaan dan mag je als volgt handelen:

 • Controleer allereerst of het betreffende apparaat wel echt een mankement vertoont, lees onze gebruiksaanwijzing goed door en vraag ook een ervaren kampeerder om eens even te kijken. Vaak gaat het gewoon om een verkeerde bediening.
 • Mocht er iets gebeuren met de watervoorziening, dan mag je een jerrycan met kraantje aanschaffen. Een gangbare prijs hiervoor is 10 tot 20 Euro.
 • Mocht er iets gebeuren met de koelkast, dan mag je een elektrische koelbox aanschaffen. Een gangbare prijs voor een koelbox die op 12 Volt en 230 Volt werkt is 60 tot 80 Euro.
 • Mocht er iets gebeuren met de kachel, dan mag je een elektrisch kacheltje aanschaffen (geen gas, petroleum of benzine, i.v.m. gevaar op koolmonoxidevergiftiging). Neem er een van maximaal 750 Watt omdat je op de meeste campings niet meer vermogen kunt afnemen. Een gangbare prijs hiervoor is 15 tot 25 Euro.

Vraag altijd een bonnetje op onze naam, dan krijg je de aanschafprijs van ons vergoed. De aanschafprijs wordt uiteraard niet vergoed wanneer je het gekochte zelf wilt behouden, wanneer je er te veel voor heeft betaald of wanneer het apparaat in de camper zelf niet defect bleek te zijn.

Schade, diefstal of verlies

 • Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname of beschadiging van de camper, inventaris of toebehoren, moet de huurder direct contact opnemen met de verhuurder. De huurder moet zich houden aan de instructies van de verhuurder. Telefoonnummer: 06-10296341 of 06-10193575 (vanuit het buitenland 00316-10296341 of 00316-10193575). Wij moeten dit ook zo spoedig mogelijk weten om een eventuele reparatie te kunnen voorbereiden, zodat de huurder na jou ook weer gewoon op vakantie kan.
 • Is de schade of defect zodanig dat geen gebruik (meer) gemaakt kan worden van de camper, wordt per dag dat de camper niet gebruikt kan worden de huur gerestitueerd (dagbedrag = netto huur gedeeld door aantal dagen huur). Dit bedrag kunt je inzetten om ter plekke een alternatief te regelen.
 • Verder kijken we in hoeverre de camper-verzekering voorziet in vergoedingen voor bijvoorbeeld terugreis, onkosten en dergelijke. Polisvoorwaarden zijn bij ons opvraagbaar. Huurder kan verhuurder nooit verplichten tot het beschikbaar stellen van vervangend vervoer. Je hebt geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
 • Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper, dan alleen op de voorruit in geval dit geëist wordt door instanties. Deze dienen bij inlevering verwijderd te zijn.
 • In geval van diefstal, vandalisme of een aanrijding dient de huurder altijd aangifte te doen bij de lokale politie of proces verbaal te laten opmaken. Bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier te worden ingevuld. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 • In noodgevallen of pech kan de huurder ook de ANWB alarmcentrale bellen. Kosten die de huurder maakt zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.
 • Indien inbeslagname plaats vindt door een overheidsinstantie, omdat naar de mening van de overheidsinstantie met de camper verdovende middelen worden vervoerd of anderszins, al dan niet te kwader of goeder trouw, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
 • Het eigen risico van de WA-Casco verzekering voor de camper, inclusief de niet apart bij gehuurde inventaris, bedraagt bij niet of niet geheel verhaalbare schade € 750,= per gebeurtenis. De door de verzekering niet gedekte schade, bijvoorbeeld als gevolg van het rijden onder invloed of het laten besturen door niet-bevoegde personen etc. is natuurlijk volledig voor rekening van de huurder.
 • In geval de camper door schade of iets dergelijks niet beschikbaar is vanaf het begin van je huurperiode, dan vindt evenredige restitutie van de huursom plaats tot het moment dat de camper wel weer beschikbaar is. Je kunt in dit geval ook in het geheel afzien van de huur, waarna restitutie van het totale bedrag plaats zal vinden. Je hebt geen garantie dat een vervangende camper wordt geboden en hebt  geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
 • Schade ontstaan door het vullen van een tank met een verkeerde vloeistof is volledig voor rekening van de huurder.
 • Aangebrachte beveiliging in de camper MOET worden gebruikt. In geval van diefstal moeten alle sleutels en papieren aan de verzekeringsmaatschappij overlegd kunnen worden, anders bestaat de kans dat je aansprakelijk wordt gesteld voor de schade/vermissing.
 • In geval van schade aan de camper wordt aan twee of drie schadeherstelbedrijven in Enschede een offerte gevraagd. De goedkoopste zal de schade herstellen.

Onderhoud, reparatie, overige kosten

 • Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door verhuurder uitgevoerd. Verhuurder zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf.
 • Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, boetes, tolgelden e.d (ook als die pas later toegestuurd worden), etc. Indien een huurder tijdens een en dezelfde huurperiode meerdere boetes krijgt die pas na afloop bij de verhuurder bekend worden, wordt vanaf de tweede boete het aan de verhuurder te betalen boetebedrag verhoogd met telkens 15 euro, vanwege de extra administratieve handeling die nodig is. (Met name rond Oslo loop je hierbij risico).
 • Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zonodig in overleg met verhuurder of ANWB. Wanneer de kosten van een door verhuurder goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt verhuurder zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
 • Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

Kennis over campers in het algemeen

Indien de huurder voor de eerste keer met een camper op pad gaat, dient hij zich van tevoren goed te informeren over de beperkingen die het reizen met een camper met zich meebrengt. Zo is bijv. een kookplaat in een camper niet geschikt voor het bereiden van een 5-gangen diner.

Op internet, maar ook in boeken is hierover veel informatie te vinden. Ook in de map met de handleiding zijn diverse tips te vinden.

Belangrijk: reisverzekering!

Een goede (reis)verzekering is belangrijk. Waarschijnlijk zal er niets misgaan, maar er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Denk hierbij aan een aanrijding, diefstal, vernieling of iets anders waardoor je niet verder kunt rijden. In dat geval is het belangrijk dat je een goede reisverzekering hebt die je onverwachte kosten dekt. Een goede reisverzekering kost weinig, dus laat deze niet achterwege. De meeste reisverzekeringen zijn prima geregeld, maar controleer toch even of je goed verzekerd bent als je door onverwachte omstandigheden niet verder kunt rijden met de camper. Je reisverzekering is je eigen verantwoording, die kunnen wij niet voor je regelen. Indien je zichzelf niet voldoende verzekerd zijn alle kosten en ongemakken voor eigen risico. De verhuurder is enkel aansprakelijk te stellen voor zaken waarbij ernstige nalatigheid of schuld kunnen worden aangetoond.

Verboden:

Tot slot, het is verboden…

 • Schuurmiddelen te gebruiken bij reiniging van ramen, exterieur en  interieur
 • De camper over te beladen
 • Te roken in de camper
 • Huisdieren mee te nemen
 • Fietsen, surfplanken, ski’s en dergelijke in het woongedeelte te vervoeren
 • Frituurvet te gebruiken
 • Stickers te plakken op of in de camper/caravan (indien noodzakelijk,  denk aan Zwitserland vignet, dan graag overleg)
 • De camper onder te verhuren
 • Met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden
 • De buscamper te gebruiken voor wintersportvakanties
 • Harder te rijden dan wettelijk toegestaan, maar in ieder geval nooit harder dan 110 km/uur

In gevallen waar deze huurovereenkomst geen uitsluitsel biedt wordt gehandeld naar algemeen gangbare maatstaven zoals in bijvoorbeeld een Bovag huurovereenkomst.

Reageren is niet mogelijk